Hình thể giun sán

Hình thể giun sán dưới kính hiển vi 40x