Đào tạo kết hợp (blended learning) là gì?

Blended Learning là phương pháp học tập KẾT HỢP giữa cách học truyền thống trên lớp và cách học hiện đại sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Mobile Learning và Internet Learning). Đây là phương pháp cập nhật theo đúng xu thế hiện đại với mục đích bổ sung và kết hợp thế mạnh của 2 phương pháp . 

Trong các khóa học kết hợp, các nội dung học tập sẽ được chuyển tải tới người học thông qua tương tác trực tiếp trên lớp hoặc qua hệ thống video với thời gian thực. Các nội dung và tài liệu học tập cũng sẽ được bổ trợ thông qua sử dụng kết hợp hệ thống quản lý đào tạo (LMS), qua đó cũng sẽ giúp cho tăng cường sự tương tác của người dạy-người học và người học với người học. 


Last modified: Saturday, 22 August 2020, 2:41 PM