Câu hỏi thảo luận diễn đàn

1.     Những thay đổi và ưu/nhược điểm của cơ cấu tổ chức CDC tuyến tỉnh theo thông tư 26/2017/TT-BYT?

2.     Những thay đổi và ưu/nhược điểm của cơ cấu tổ chức TTYT huyện theo thông tư 37/2016/TT-BYT?


List of discussions. Showing 19 of 19 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Tăng Thị Phượng
Tăng Thị Phượng
19 Feb 2022
Picture of Tăng Thị Phượng
Tăng Thị Phượng
0
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
19 Feb 2022
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
0
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
19 Feb 2022
Picture of Cao Thị Kim Hoa
Cao Thị Kim Hoa
0
Picture of Vũ Thị Ngọc Lan
Vũ Thị Ngọc Lan
11 Feb 2022
Picture of Vũ Thị Ngọc Lan
Vũ Thị Ngọc Lan
0
Picture of Huệ Nguyễn Lê Kim
Huệ Nguyễn Lê Kim
8 Feb 2022
Picture of Huệ Nguyễn Lê Kim
Huệ Nguyễn Lê Kim
0
Picture of Trần Võ Hoàng Dung
Trần Võ Hoàng Dung
21 Jan 2022
Picture of Trần Võ Hoàng Dung
Trần Võ Hoàng Dung
0
Picture of Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
20 Jan 2022
Picture of Lê Thị Kim Dung
Lê Thị Kim Dung
0
Picture of Phạm Nguyễn Thu Trang
Phạm Nguyễn Thu Trang
18 Jan 2022
Picture of Phạm Nguyễn Thu Trang
Phạm Nguyễn Thu Trang
0
Picture of Trịnh Văn Đà
Trịnh Văn Đà
18 Jan 2022
Picture of Trịnh Văn Đà
Trịnh Văn Đà
0
Picture of Lê Thị Huê
Lê Thị Huê
17 Jan 2022
Picture of Lê Thị Huê
Lê Thị Huê
0
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
17 Jan 2022
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
0
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
17 Jan 2022
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
0
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
17 Jan 2022
Picture of Tạ Ngọc Hiến
Tạ Ngọc Hiến
0
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
16 Jan 2022
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
0
Picture of Kiều Thị Thanh Xuân
Kiều Thị Thanh Xuân
16 Jan 2022
Picture of Kiều Thị Thanh Xuân
Kiều Thị Thanh Xuân
0
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
16 Jan 2022
Picture of Triệu Thị Thanh Mai
Triệu Thị Thanh Mai
0
Picture of Lê Thị Thương
Lê Thị Thương
16 Jan 2022
Picture of Lê Thị Thương
Lê Thị Thương
0
Picture of Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
16 Jan 2022
Picture of Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
0
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
16 Jan 2022
Picture of Nguyễn Hoài Linh Duyên
Nguyễn Hoài Linh Duyên
0