Câu hỏi thảo luận số 4

Dựa trên kế hoạch can thiệp nhóm đã xây dựng.

Anh/chị hãy liệt kê các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm sau:

- Chỉ số đầu vào

- Chỉ số quá trình/hoạt động

- Chỉ số kết quả

- Chỉ số tác động