Câu hỏi thảo luận số 3

Dựa trên tình huống các nhóm được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp và xác định vai trò của họ?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
12 Jun 2021
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
12 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Picture of Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
12 Jun 2021
Picture of Hường Tạ Thị
Hường Tạ Thị
0
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Jun 2021
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
12 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
12 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Picture of Yến Nguyễn Thị Ngọc
Yến Nguyễn Thị Ngọc
12 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
1
Picture of Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
13 Jun 2021
Picture of Quyên Võ Thị
Quyên Võ Thị
0