Câu hỏi thảo luận số 2

Dựa trên tình huống được phân công.

Anh/chị hãy liệt kê 3-5 vấn đề nổi cộm cần can thiệp tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
11 Jun 2021
Picture of Hằng Trần Thị Thúy
Hằng Trần Thị Thúy
0
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
11 Jun 2021
Picture of Oanh Vũ Thị Kim
Oanh Vũ Thị Kim
0
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
11 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
12 Jun 2021
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
0
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
12 Jun 2021
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
13 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0