Câu hỏi thảo luận số 1

Sau khi đọc tình huống nhóm anh/chị được phân công.

Anh/chị hãy mô tả tình hình sức khỏe của người dân tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 9 of 9 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
11 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Picture of Ngọc Nguyễn Thị
Ngọc Nguyễn Thị
11 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
13 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
11 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
11 Jun 2021
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Picture of Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
12 Jun 2021
Picture of Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
0
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
13 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0