Câu hỏi thảo luận số 1

Sau khi đọc tình huống nhóm anh/chị được phân công.

Anh/chị hãy mô tả tình hình sức khỏe của người dân tại xã trong tình huống?

List of discussions. Showing 9 of 9 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Tĩnh Vũ Tuệ
Tĩnh Vũ Tuệ
13 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Picture of Ngọc Nguyễn Thị
Ngọc Nguyễn Thị
11 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
13 Jun 2021
Picture of Quế Nguyễn Thị
Quế Nguyễn Thị
0
Picture of Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
12 Jun 2021
Picture of Hưng Trần Bá
Hưng Trần Bá
0
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
11 Jun 2021
Picture of Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
0
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
11 Jun 2021
Picture of Trần Thị Oanh
Trần Thị Oanh
0
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
11 Jun 2021
Picture of Trương Thị Lan Hương
Trương Thị Lan Hương
0
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
11 Jun 2021
Picture of Phạm Thị Đông
Phạm Thị Đông
0
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
11 Jun 2021
Picture of Pham Quynh Anh (QLD)
Pham Quynh Anh (QLD)
1