Câu hỏi thảo luận - cá nhân

Anh/chị hãy lựa chọn 1 hành vi sức khỏe và phân tích 3 yếu tố: Tiền đề, tăng cường, tạo thuận lợi ảnh hưởng tới hành vi sức khỏe đó như thế nào?

List of discussions. Showing 49 of 49 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of VŨ VĂN TÌNH
VŨ VĂN TÌNH
30 Dec 2022
Picture of VŨ VĂN TÌNH
VŨ VĂN TÌNH
0
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
28 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN
0
Picture of VŨ THỊ NGA
VŨ THỊ NGA
27 Sep 2022
Picture of VŨ THỊ NGA
VŨ THỊ NGA
0
Picture of NGUYỄN MINH THIÊN
NGUYỄN MINH THIÊN
25 Sep 2022
Picture of NGUYỄN MINH THIÊN
NGUYỄN MINH THIÊN
0
Picture of LÔ THỊ LAN
LÔ THỊ LAN
25 Sep 2022
Picture of LÔ THỊ LAN
LÔ THỊ LAN
0
Picture of VŨ THANH THẢO
VŨ THANH THẢO
25 Sep 2022
Picture of VŨ THANH THẢO
VŨ THANH THẢO
0
Picture of ĐỖ THỊ THU THẢO
ĐỖ THỊ THU THẢO
25 Sep 2022
Picture of ĐỖ THỊ THU THẢO
ĐỖ THỊ THU THẢO
0
Picture of VŨ THỊ THU NGÂN
VŨ THỊ THU NGÂN
25 Sep 2022
Picture of VŨ THỊ THU NGÂN
VŨ THỊ THU NGÂN
0
Picture of ĐẶNG MINH TUẤN
ĐẶNG MINH TUẤN
25 Sep 2022
Picture of ĐẶNG MINH TUẤN
ĐẶNG MINH TUẤN
0
Picture of VŨ THỊ KIM OANH
VŨ THỊ KIM OANH
24 Sep 2022
Picture of VŨ THỊ KIM OANH
VŨ THỊ KIM OANH
0
Picture of ĐẶNG MINH TẤN
ĐẶNG MINH TẤN
24 Sep 2022
Picture of ĐẶNG MINH TẤN
ĐẶNG MINH TẤN
0
Picture of NGUYỄN CÔNG MINH
NGUYỄN CÔNG MINH
24 Sep 2022
Picture of NGUYỄN CÔNG MINH
NGUYỄN CÔNG MINH
0
Picture of HÀ THỊ THU HIỀN
HÀ THỊ THU HIỀN
18 Sep 2022
Picture of HÀ THỊ THU HIỀN
HÀ THỊ THU HIỀN
0
Picture of LƯỜNG QUANG KHÁNH
LƯỜNG QUANG KHÁNH
18 Sep 2022
Picture of LƯỜNG QUANG KHÁNH
LƯỜNG QUANG KHÁNH
0
Picture of LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH
LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH
17 Sep 2022
Picture of LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH
LƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẠNH
0
Picture of DƯƠNG THỊ THÙY LINH
DƯƠNG THỊ THÙY LINH
16 Sep 2022
Picture of DƯƠNG THỊ THÙY LINH
DƯƠNG THỊ THÙY LINH
0
Picture of CẤN THỊ HỒNG
CẤN THỊ HỒNG
16 Sep 2022
Picture of CẤN THỊ HỒNG
CẤN THỊ HỒNG
0
Picture of TRẦN THỊ HUYỀN
TRẦN THỊ HUYỀN
16 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ HUYỀN
TRẦN THỊ HUYỀN
0
Picture of NGUYỄN NHƯ TRANG
NGUYỄN NHƯ TRANG
16 Sep 2022
Picture of NGUYỄN NHƯ TRANG
NGUYỄN NHƯ TRANG
0
Picture of NGUYỄN THỊ THANH THẢO
NGUYỄN THỊ THANH THẢO
16 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ THANH THẢO
NGUYỄN THỊ THANH THẢO
0
Picture of Trần Thị Liễu
Trần Thị Liễu
16 Sep 2022
Picture of Trần Thị Liễu
Trần Thị Liễu
0
Picture of VŨ THỊ HIỀN
VŨ THỊ HIỀN
15 Sep 2022
Picture of VŨ THỊ HIỀN
VŨ THỊ HIỀN
0
Picture of VÕ THỊ THÚY QUỲNH
VÕ THỊ THÚY QUỲNH
15 Sep 2022
Picture of VÕ THỊ THÚY QUỲNH
VÕ THỊ THÚY QUỲNH
0
Picture of PHẠM MINH CHÂU
PHẠM MINH CHÂU
15 Sep 2022
Picture of PHẠM MINH CHÂU
PHẠM MINH CHÂU
0
Picture of NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
14 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
0
Picture of NGUYỄN HOÀNG THẾ
NGUYỄN HOÀNG THẾ
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN HOÀNG THẾ
NGUYỄN HOÀNG THẾ
0
Picture of NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
NGUYỄN ĐỖ THU HƯƠNG
0
Picture of TRẦN THỊ HIỀN MINH
TRẦN THỊ HIỀN MINH
13 Sep 2022
Picture of TRẦN THỊ HIỀN MINH
TRẦN THỊ HIỀN MINH
0
Picture of NGUYỄN DUY PHƯƠNG
NGUYỄN DUY PHƯƠNG
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN DUY PHƯƠNG
NGUYỄN DUY PHƯƠNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG
NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG
NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NHUNG
NGUYỄN THỊ NHUNG
0
Picture of ĐẶNG VĂN TUẤN
ĐẶNG VĂN TUẤN
13 Sep 2022
Picture of ĐẶNG VĂN TUẤN
ĐẶNG VĂN TUẤN
0
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
13 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
0
Picture of PHAN THỊ VÂN ANH
PHAN THỊ VÂN ANH
12 Sep 2022
Picture of PHAN THỊ VÂN ANH
PHAN THỊ VÂN ANH
0
Picture of PHẠM THỊ MỸ
PHẠM THỊ MỸ
12 Sep 2022
Picture of PHẠM THỊ MỸ
PHẠM THỊ MỸ
0
Picture of NGUYỄN THU HOÀI
NGUYỄN THU HOÀI
12 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THU HOÀI
NGUYỄN THU HOÀI
0
Picture of BÙI NGỌC QUYẾT
BÙI NGỌC QUYẾT
12 Sep 2022
Picture of BÙI NGỌC QUYẾT
BÙI NGỌC QUYẾT
0
Picture of NGUYỄN ĐỨC ANH
NGUYỄN ĐỨC ANH
12 Sep 2022
Picture of NGUYỄN ĐỨC ANH
NGUYỄN ĐỨC ANH
0
Picture of NGUYỄN THỊ HOÀI THU
NGUYỄN THỊ HOÀI THU
12 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ HOÀI THU
NGUYỄN THỊ HOÀI THU
0
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
12 Sep 2022
Picture of NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYỄN NGỌC ANH
0
Picture of PHẠM THỊ MAI
PHẠM THỊ MAI
12 Sep 2022
Picture of PHẠM THỊ MAI
PHẠM THỊ MAI
0
Picture of BÙI THỊ NGHĨA
BÙI THỊ NGHĨA
12 Sep 2022
Picture of BÙI THỊ NGHĨA
BÙI THỊ NGHĨA
0
Picture of LÊ QUỲNH TRANG
LÊ QUỲNH TRANG
12 Sep 2022
Picture of LÊ QUỲNH TRANG
LÊ QUỲNH TRANG
0
Picture of HÀ THỊ OANH
HÀ THỊ OANH
12 Sep 2022
Picture of HÀ THỊ OANH
HÀ THỊ OANH
0
Picture of TỐNG PHƯƠNG NHUNG
TỐNG PHƯƠNG NHUNG
12 Sep 2022
Picture of TỐNG PHƯƠNG NHUNG
TỐNG PHƯƠNG NHUNG
0
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
12 Sep 2022
Picture of NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
0
Picture of PHẠM VĂN CƯƠNG
PHẠM VĂN CƯƠNG
12 Sep 2022
Picture of PHẠM VĂN CƯƠNG
PHẠM VĂN CƯƠNG
0
Picture of LÊ THỊ THẢO
LÊ THỊ THẢO
12 Sep 2022
Picture of LÊ THỊ THẢO
LÊ THỊ THẢO
0
Picture of PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG
PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG
12 Sep 2022
Picture of PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG
PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG
0