Bài thảo luận nhóm số 2

Mỗi nhóm lựa chọn 1 nguyên tắc trong 5 nguyên tắc cơ bản tổ chức hệ thống Ngành y tế Việt Nam để phân tích và liên hệ thực tế với cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác? (phân tích về thực trạng và các giải pháp đang triển khai, các giải pháp đề xuất)

List of discussions. Showing 3 of 3 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of LÊ THỊ TƯ
LÊ THỊ TƯ
4 Apr 2022
Picture of LÊ THỊ TƯ
LÊ THỊ TƯ
0
Picture of VÕ VĂN THỪA
VÕ VĂN THỪA
4 Apr 2022
Picture of VÕ VĂN THỪA
VÕ VĂN THỪA
0
Nhóm 2
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
2 Apr 2022
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
0