Bài thảo luận nhóm số 1

Anh/chị hãy chọn 1 cấu phần trong các cấu phần đầu vào của hệ thống y tế theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phân tích và trình bày về thành tựu và các vấn đề đang tồn tại của cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác cùng các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó?

List of discussions. Showing 6 of 6 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
3 Apr 2022
Picture of HOÀNG TRUNG THÔNG
HOÀNG TRUNG THÔNG
0
nhóm 1
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
3 Apr 2022
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
0
Picture of NGUYỄN THỊ CHUNG
NGUYỄN THỊ CHUNG
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ CHUNG
NGUYỄN THỊ CHUNG
0
Picture of NGUYỄN ĐỨC HƯNG
NGUYỄN ĐỨC HƯNG
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN ĐỨC HƯNG
NGUYỄN ĐỨC HƯNG
0
Picture of TRẦN VINH HIỂN
TRẦN VINH HIỂN
2 Apr 2022
Picture of NGUYỄN ĐỨC HƯNG
NGUYỄN ĐỨC HƯNG
1
nhóm 1
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
2 Apr 2022
Picture of TRỊNH THỊ HUYỀN
TRỊNH THỊ HUYỀN
0