Bài thảo luận nhóm số 2

Mỗi nhóm lựa chọn 1 nguyên tắc trong 5 nguyên tắc cơ bản tổ chức hệ thống Ngành y tế Việt Nam để phân tích và liên hệ thực tế với cơ quan/đơn vị nơi anh/chị đang công tác? (phân tích về thực trạng và các giải pháp đang triển khai, các giải pháp đề xuất)

List of discussions. Showing 5 of 5 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
3 Apr 2022
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
0
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
3 Apr 2022
Picture of LÊ THỊ HIỀN ANH
LÊ THỊ HIỀN ANH
0
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
2 Apr 2022
Picture of TRẦN THỊ HẢI YẾN
TRẦN THỊ HẢI YẾN
0
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN THỊ VÂN ANH
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
0
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
27 Mar 2022
Picture of NGUYỄN VĂN NGHỆ
NGUYỄN VĂN NGHỆ
0