Câu hỏi thảo luận số 4

Võ Thị Hương Nhóm 5

Trả lời: Võ Thị Hương Nhóm 5

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 0
Chỉ số quá trình và chỉ số kết quả viết chưa chính xác. Đây là cách viết của hoạt động chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: Số lượng CBYT được đi tập huấn, số buổi tập huấn được tổ chức,...