Câu hỏi thảo luận số 4

Võ Thị Hương Nhóm 5

Võ Thị Hương Nhóm 5

by Võ Thị Hương -
Number of replies: 1

1. Đầu vào

- Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng

- Truyền thông tư vấn

- Kinh phí từ chương trình phòng chống suy dinh dưỡng

2. Hoạt động

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách và công tác viên dinh dưỡng về Phòng chống suy dinh dưỡng

- Tổ chức các buổi khám, tư vấn và tuyên truyền cho các bà mẹ con dưới 2 tuổi về Phòng chống suy dinh dưỡng

- Cấp phát tờ rơi, tranh ảnh về nội dung phòng chống suy dinh dưỡng

3. Đầu ra

- Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng được đi đào tạo, tập huấn

- Phát thanh trên đài phát thanh xã 3 lần/tuần có nội dung về phòng chống suy dinh dưỡng

- Tổ chức 02 buổi/tháng cân, đo và thực hành dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi

- Bà mẹ có con dưới 2 tuổi nhận được tờ rơi, tranh tuyên truyền

4. Kết quả

- Đảm bảo số lượng cán bộ có chuyên môn về dinh dưỡng

- Chất lượng khám và tư vấn dinh dưỡng tăng

- Người dân hiểu biết hơn và biết cách phòng chống SDD

- Trẻ em dưới 5 tuổi được đi khám nhiều hơn

- Khẩu phần ăn của trẻ được cải thiện

5. Tác động

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm

In reply to Võ Thị Hương

Trả lời: Võ Thị Hương Nhóm 5

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Chỉ số quá trình và chỉ số kết quả viết chưa chính xác. Đây là cách viết của hoạt động chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: Số lượng CBYT được đi tập huấn, số buổi tập huấn được tổ chức,...