Câu hỏi thảo luận số 4

Thay mặt nhóm II em xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4

Trả lời: Thay mặt nhóm II em xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 0
Chỉ số quá trình, chỉ số kết quả và chỉ số tác động viết chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả và mục tiêu chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: tỷ lệ người dân trong xã được tuyên truyền về cách phòng chống HIV,...