Câu hỏi thảo luận số 4

Thay mặt nhóm II em xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4

Thay mặt nhóm II em xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Tĩnh Vũ Tuệ -
Number of replies: 1

Dựa trên kế hoạch can thiệp nhóm đã xây dựng.

Nhóm 2 xin liệt kê các chỉ số để đánh giá kế hoạch can thiệp theo 4 nhóm sau:

1.      Chỉ số đầu vào:

-  Trên địa bàn xã có 62 ca nhiễm HIV với độ tuổi phân bố từ 25-40 tuổi, trong đó 25 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong năm 2020.

-  Các đối tượng nhiễm HIV chủ yếu là những người nghiện chích ma túy (chiếm 73% số nhiễm).

-  Tỷ lệ người dân trong xã có hiểu biết đúng về HIV/AIDS chỉ đạt 27,3%.

-  Khoảng 50% số người được hỏi biết rằng không dùng chung bơm kim tiêm giúp phòng lây nhiễm HIV.

2.     Chỉ số quá trình/hoạt động : 

-  Số người được hướng dẫn về cách điều trị, phòng bệnh cho người còn thấp.

-  Giảm tỷ lệ người nhiễm HIV trong toàn xã từ 0,4% xuống 0,2%.

-  Tăng tỷ lệ người dân trong xã được tuyên truyền về cách phòng chống HIV.

-  Nâng cao sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác  phòng chống HIV/AIDS.

3. Chỉ số kết quả:

-  Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện chích ma túy.

-  Số ca nhiễm trong độ tuổi phân bố từ 25-40 tuổi có đủ kiến thức về cách điều trị và phòng bệnh cho người thân.

-  Toàn bộ người dân trong xã có đủ kiến thức trong việc dùng bơm kim tiêm và bao cao su an toàn.

4. Chỉ số tác động:

-  Giảm tỷ lệ người nhiễm HIV trong toàn xã từ 0,4% trong năm 2020 xuống 0,2% trong năm 2022.

-  Tỷ lệ các hộ gia đình có kiến thức đúng về phòng chống HIV/AIDS.


In reply to Tĩnh Vũ Tuệ

Trả lời: Thay mặt nhóm II em xin trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Chỉ số quá trình, chỉ số kết quả và chỉ số tác động viết chưa chính xác. Đây là cách viết của dự kiến kết quả và mục tiêu chứ không phải cách viết của chỉ số.
Chỉ số nên viết như sau: tỷ lệ người dân trong xã được tuyên truyền về cách phòng chống HIV,...