Câu hỏi thảo luận số 4

Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Phạm Thị Đông -
Number of replies: 2

 - Chỉ số đầu vào: Số ca SXH tại Xã Dương Xá 87 ca năm 2020
- Chỉ số quá trình: 

+ Giảm số ca mắc mới SXH  trong năm 2021

+ Tăng tỷ lệ các hộ gia đình thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh xung quanh khu vực  sống, loại bỏ các vật dụng chứa nước  từ 5 % năm 2020 lên 90% năm 2021

+ Tăng tỷ lệ các hộ gia đình có kiến thức đúng về phòng chống SXH từ 5%  năm 2020 lên 80% năm 2021

+ Nâng cao sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong công tác  phòng chống sốt xuất huyết tại xã Dương xá.

- Chỉ số kết quả: Giảm số ca 70%  số ca mắc mới SXH  trong năm 2021
- Chỉ số tác động: Tỷ lệ các hộ gia đình có kiến thức đúng về phòng chống SXH từ 5%  năm 2020 lên 80% năm 2021
In reply to Phạm Thị Đông

Trả lời: Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Chỉ số đầu vào nên bổ sung thêm về các nguồn lực (nhân lực, kinh phí,...)
In reply to Phạm Thị Đông

Trả lời: Phạm Thị Đông (đại diện nhóm 4) trả lời câu hỏi thảo luận số 4

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Cách viết chỉ số chưa chính xác. Không đưa con số cụ thể vào chỉ số vì chỉ số để chúng ta đo lường mức độ hoàn thành của các hoạt động, mục tiêu,...