Câu hỏi thảo luận số 3

em xin đại diện Nhóm 1 trả lời các bên liên quan và vai trò của BLQ

em xin đại diện Nhóm 1 trả lời các bên liên quan và vai trò của BLQ

by Quyên Võ Thị -
Number of replies: 0

1. Các bên liên quan trong kế hoạch can thiệp giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI) trong năm 2021:

- Cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện

- Lãnh đạo chính quyền địa phương

- Cán bộ y tế xã, cộng tác viên dinh dưỡng

- Cán bộ văn hóa xã

- Cán bộ phụ nữ xã

- Đoàn thanh niên xã

2. Vai trò của các bên liên quan

- Cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện: thực hiện việc giám sát hoạt động và hỗ trợ về chuyên môn cho tuyến xã

- Lãnh đạo chính quyền địa phương: xây dựng kế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện

- Cán bộ y tế xã, cộng tác viên dinh dưỡng:

+ Tham gia các lớp đào tạo tập trung ngắn hạn để nang cao trình độ chuyên môn Nhi.

+ Phối hợp với văn hóa xã cung cấp các tài liệu truyền thông về cách chăm sóc trẻ NKHH cấp tính đúng cách, bao gồm: bài tuyên truyền (phát thanh trên loa đài của xã), cấp phát tờ rơi, tranh lật (trong các buổi nói chuyện chuyên đề),...

- Cán bộ văn hóa xã: thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo, phối hợp với cán bộ y tế xã thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông

- Cán bộ phụ nữ xã: lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của hội phụ nữ các nội dung về chăm sóc và điều trị trẻ bị NKHH cấp tính cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ

- Đoàn thanh niên xã: tham gia phỏng vấn trực tiếp kiến thức về cách chăm sóc trẻ NKHH tại các hộ gia đỉnh có trẻ nhỏ

- Trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã: là nhóm đối tượng hưởng lợi