Câu hỏi thảo luận số 3

Nguyễn Thị Quế bổ sung thêm vào câu trả lời của nhóm 6

Nguyễn Thị Quế bổ sung thêm vào câu trả lời của nhóm 6

by Quế Nguyễn Thị -
Number of replies: 0

 Trẻ em trên địa bàn xã: là nhóm đối tượng hưởng lợi.