Câu hỏi thảo luận số 1

Phạm Quỳnh Anh trả lời câu hỏi thảo luận số 1

Phạm Quỳnh Anh trả lời câu hỏi thảo luận số 1

by Pham Quynh Anh (QLD) -
Number of replies: 1

Mô tả tình hình sức khỏe của người dân tại xã Hùng Sơn trong tình huống:

- Tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh răng miệng:

Năm 2018 ...%

Năm 2019..% 

Năm 2020..%

- Số ca mắc Tăng huyết áp:

.....

-.....