Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

Bài 5

Bài 5

by ĐINH NGỌC ANH -
Number of replies: 0

* Các yếu tố nguy cơ về địa lí tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST:

-  Môi trường, phân, nước, rác, côn trùng, địa hình, thời tiết, khí hậu.
-  Tập quán, canh tác, ăn uống sinh hoạt, vệ sinh.
-  Kinh tế xã hôi văn hoá, giáo dục, mức sống, giao thông, y tế, giao lưu.