Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

bài 5

bài 5

by NGUYỄN PHƯƠNG ANH -
Number of replies: 0

  • Các yếu tố nguy cơ trong dịch tễ học bệnh KST:
+  Môi trường, phân, nước, rác, côn trùng, địa hình, thời tiết, khí hậu.
+ Tập quán, canh tác, ăn uống sinh hoạt, vệ sinh.
+ Kinh tế xã hôi văn hoá, giáo dục, mức sống, giao thông, y tế, giao lưu.