Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

bai 5

bai 5

by ĐẶNG TRẦN MAI LÂM -
Number of replies: 0

    Các yếu tố nguy cơ trong dịch tễ học bệnh KST:
+ Môi trường ,phân , nước,rác, côn trùng, địa hình, thời tiết, khí hậu
+ Tập quán, canh tác, ăn uống sinh hoạt, vệ sinh
+ Kinh tế xã hôi văn hoá, giáo dục, mức sống, giao thông, y tế, gia lưu