Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

Bài 5

Bài 5

by LÊ THỊ YẾN VI -
Number of replies: 0

Các yếu tố nguy cơ trong dịch tễ học bệnh KST:
- Môi trường,phân,nước,rác,côn trùng,địa hình,thời tiết,khí hậu
- Tập quán,canh tác,ăn uống sinh hoạt,vệ sinh
- Kinh tế xã hôi văn hoá,giáo dục,mức sống,giao thông,y tế