Bài 5: Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở Việt Nam

Bài 5

Bài 5

by TRẦN THÙY LINH -
Number of replies: 0

+ Môi trường

-phân, nước: nguồn lây chính của KST

-rác: không được xử lí đúng sẽ là mầm bệnh lây lan mạnh 

-côn trùng: là nguồn trung gian gây KST

-địa hình, khí hậu: tùy vùng sẽ có KST gây mức độ nặng nhẹ

+ Tập quán, canh tác, ăn uống sinh hoạt, vệ sinh: 

+ Kinh tế xã hội văn hoá, giáo dục, mức sống, giao thông, y tế