Câu hỏi thảo luận 1

nguyễn thị thùy trang

nguyễn thị thùy trang

by NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG -
Number of replies: 0

Câu 1: Những thành tựu về quản lý nhân lực y tế tại Viêt Nam

Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách nhằm nâng cao số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế và đã đạt được một số thành tựu đáng kể:

1. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế. Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đa dạng hóa các hình thức đào tạo khác nhau để phát triển nguồn nhân lực cho các tuyến y tế. Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08-4-2013 hướng dẫn các cơ sở đào tạo nhân lực y tế triển khai thực hiện thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25-12-2012 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; tiếp đó là Đề án đào tạo cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tiếp tục được triển khai.

2.Số lượng và chất lượng nhân lực y tế tăng qua các năm. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tác động của các chính sách khuyến khích góp phần tăng nhanh số lượng và chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực y tế. Nếu tính cả bác sĩ đang công tác trong cơ sở y tế tư nhân thì tỷ lệ này sẽ cao hơn.

3.Nhà nước chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ. Tác động tích cực của các chính sách ấy là số lượng cán bộ y tế tuyến cơ sở tăng lên, chất lượng được cải thiện.. Bên cạnh đó, số dược sĩ trình độ đại học, điều dưỡng đại học cũng tăng theo các năm đáp ứng phần nào nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

4. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tăng lên rõ rệt, khám chữa bệnh đi đôi với sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác xã hội y tế được thành lập và hoạt động rất hiệu quả.

5.Nguồn nhân lực trình độ cao dần phát huy thay thế nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, hướng tới chuẩn hóa nguồn nhân lực y tế đạt trình độ từ cao đẳng trở lên.

6.Trang thiết bị được đầu tư hiện đại, y tế chất lượng cao làm chủ được được các kỹ thuật cao vươn tầm khu vực và thế giới.

7.Thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh ngày càng cao.

8. Đơn vị bệnh viện có chất lượng cao dần chuyển sang phương thức tự chủ về tài chính, cân đối thu chi giảm chi phí công.

9. Các hình thức y tế tư nhân phát triển tốt, giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng khác nhau.