Câu hỏi đánh giá cuối bài

Khúc ngọc trang

Khúc ngọc trang

by KHÚC NGỌC TRANG -
Number of replies: 0

1. Nhà nước ta, ngành y tế chưa có sự đầu tư thích đáng vào hệ thống y tế cơ sở.

2 .Mô hình tổ chức y tế tuyến huyện là một mô hình không thống nhất.

3. Các chính sách về y tế cơ sở còn nhiều nội dung bất cập và chưa được thưc hiện tốt

4.Hệ thống y tế địa phương có nhiều đặc điểm, hoàn cảnh khác nhau, nhiều nơi rất khó khăn giao thông không thuận tiện.