Câu hỏi thảo luận số 2

Tồn tại cà thách thức của hệ thống YTDP Việt Nam

Tồn tại cà thách thức của hệ thống YTDP Việt Nam

by NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG -
Number of replies: 0
Tồn tại và thách thức của hệ thống y tế dự phòng việt nam:                        1. Các chính sách còn chưa đầy đủ, toàn diện và tuân thủ chưa tốt. - Chưa có 1 kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống BKLN.         - Vận động chính sách gặp khó khăn, khó huy động nguồn tài chính cho các hoạt động trong ngành.                                             - Thiếu 1 số chính sách đa ngành trong kiểm soát yếu tố nguy cơ như giảm sử dụng muối ăn.....             2. Ưu tiên đầu tư và phối hợp liên ngành PC BKLN còn hạn chế.              - Chưa có sự ưu tiên và cam kết chính trị cho phòng chống BKLN, gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tế của BKLN chưa được nhận thức đầy đủ, nguồnvtaif chính cho chương trình phòng chống BKLN bị cắt giảm.                                          - Chưa có 1 đầu mối tổ chức thống nhất để điều phối, huy động sự tham gia liên ngành trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ BKLN.       3. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông chưa hiệu quả:           - Gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tré của BKLN còng chưa được các cấp, các ngành nhận thức đầy đủ. Vận động chính sách gặp nhiều khó khăn, khó huy động nguồn lực cho các hoạt động.         4. Hệ thống cung ứng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu.                - Tổ chức PC BkLN chưa có sự lồng ghép.                                       - Hoạt động phòng chống BKLN thiên về tiếp cận cá nhân mà chưa đảm bảo sự cân đối giữa tiếp cận dựa trên cộng đồng và tiếp cận cá nhân.