Hướng dẫn sử dụng hệ thống Learning dành cho học viên


2. Dành cho người mới bắt đầu