Hướng dẫn sử dụng hệ thống Learning dành cho học viên

Site: HUPH ONLINE LEARNING SYSTEM
Course: Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning
Book: Hướng dẫn sử dụng hệ thống Learning dành cho học viên
Printed by: Guest user
Date: Friday, 31 March 2023, 1:16 AM

Description


1. Đăng nhập hệ thống

Video có thể không xem được với trình duyệt Chrome


2. Dành cho người mới bắt đầu

3. Dành cho người đã từng làm quen với hệ thống