Môn Tâm lý học sức khỏe được đưa vào giảng dạy từ học kỳ II của năm thứ nhất. Đây là thời gian học viên bắt đầu bước vào làm quen với các môn học trong chương trình cử nhân YTCC, Tâm lý học sức khỏe trang bị cho học viên kiến thức, khả năng phân tích yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe của cá nhân, và một số kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng trong giao tiếp. Học viên sẽ áp dụng những kiến thức và khả năng phân tích yếu tố tâm lý này trong quá trình lập một bản kế hoạch can thiệp khi học môn Nâng cao sức khỏe và môn Tiếp thị xã hội.