Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Ngành trong chương trình cử nhân y tế công cộng. Đây là một học phần quan trọng đối với những học viên đang hoặc sẽ làm việc trong các lĩnh vực y tế như y tế công cộng, y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, chăm sóc và điều trị tại bệnh viện hoặc tại cộng đồng. Học phần góp phần giúp học viên mô tả được cấu trúc của hệ thống y tế Việt nam từ trung ương đến địa phương với chức năng, nhiệm vụ tương ứng và giúp học viên có kiến thức tổng quát khi tham gia thực hiện được các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cộng đồng. Học phần được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về quản lý tổ chức và hệ thống y tế như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng và các thành phần cơ bản của hệ thống y tế