Cũng như nhiều môn học khác, môn Tâm lý học sức khỏe được xây dựng để đáp ứng chức năng thứ nhất của Y tế công cộng là Theo dõi và phân tích tình hình sức khỏe. Môn học này trang bị cho học viên kiến thức, khả năng phân tích các yếu tố tâm lý của cá nhân, và một số kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng trong giao tiếp khi lập kế hoạch và thực hiện các chương trình YTCC.