Truyền thông sức khỏe (TTSK) là một chiến lược quan trọng của Nâng cao sức khỏe. Trong các chương trình giáo dục sức khỏe (GDSK) và nâng cao sức khỏe (NCSK), chiến lược truyền thông sức khỏe nhằm cung cấp thông tin sức khỏe, tăng cường hiểu biết để thay đổi thái độ và hành vi sức khỏe theo chiều hướng tích cực trong các nhóm đối tượng đích khác nhau. Môn học TTSK cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình truyền thông, các cách tiếp cận và phương pháp truyền thông nhằm cung cấp thông tin, tác động thay đổi thái độ và hành vi. Ý tưởng, thông điệp truyền thông; cách thiết kế và thử nghiệm thông điệp và tài liệu truyền thông sẽ được trình bày, thảo luận và thực hành trong khóa học. Các kiến thức và kỹ năng về TTSK là cơ sở quan trọng để người làm công tác TT-GDSK  áp dụng trong việc thiết kế  và thực hiện chương trình GDSK-NCSK. Đây cũng là nhu cầu đào tạo bức thiết của cán bộ y tế tham gia công tác TT-GDSK hiện nay