Môn học này là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng, được giảng dạy vào học kỳ thứ ba của chương trình học. Đây là một môn học quan trọng đối với những sinh viên đang hoặc sẽ làm việc trong các lĩnh vực y tế như y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Trong môn học này, sinh viên sẽ được cung cấp các kỹ năng xây dưng kế hoạch thực hiện các can thiệp y tế (bao gồm cả chương trình và dự án y tế) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và tăng cường sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng theo dõi, điều phối, giám sát và đánh giá can thiệp y tế để có thể đo lường kết quả đạt được từ can thiệp và rút ra các bài học kinh nghiệm giúp cho việc quản lý các can thiệp này được hiệu quả hơn hoặc xây dựng các can thiệp mới phù hợp hơn trong tương lai.