Các khóa học dành cho thạc sỹ

Health policy development is one key function of Public health. It is also a main task of health managers. This subject aims to equip learners with the overview, insights, and logical thinking on health policy process. Besides, this subject also provide  essential concepts, skills for health professionals to engage in the policy process effectively.

Thống kê y sinh học là môn học cơ bản của ngành y tế công cộng, môn học sẽ giúp người học trình bày và vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thống kê vào việc phân tích, phiên giải số liệu áp dụng trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu khoa học từ các thông tin, số liệu trong bệnh viện hoặc cộng đồng

Môn học này cũng giúp cho người học có được các kỹ năng sử dụng các phần mềm phân tích số liệu thông dụng (SPSS và EpiData) trong việc quản lý, phân tích các số liệu điều tra.

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Dịch tễ học

Môn học gồm 2 cầu phần chính: Tìm kiếm thông tin và kỹ năng trình bày thông tin. Kỹ năng trình bày và truy cập thông tin nhằm giúp cho người học có được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị và trình bày hiệu quả các vấn đề sức khỏe, kết quả nghiên cứu không chỉ trong quá trình học tập trong nhà trường mà cả trong quá trình làm việc và công tác sau này.