Các khóa học đanh cho đối tượng cử nhân chính qui và vừa học vừa làm

Môn học Giải phẫu – Sinh lý học người là môn học cơ bản, cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc và chức năng của các bộ phận cơ thể người, cũng như mối liên quan giữa các cơ quan và chức năng sinh lý của chúng trong cơ thể người. Đây là những kiến thức cần thiết, bắt buộc trong đào tạo cử nhân Xét nghiệm Y học (XNYH), Y tế Công cộng (YTCC), công tác xã hội (CTXH) và cử nhân dinh dưỡng (DD)

Truyền thông sức khỏe (TTSK) là một chiến lược quan trọng của Nâng cao sức khỏe. Trong các chương trình giáo dục sức khỏe (GDSK) và nâng cao sức khỏe (NCSK), chiến lược truyền thông sức khỏe nhằm cung cấp thông tin sức khỏe, tăng cường hiểu biết để thay đổi thái độ và hành vi sức khỏe theo chiều hướng tích cực trong các nhóm đối tượng đích khác nhau. Môn học TTSK cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình truyền thông, các cách tiếp cận và phương pháp truyền thông nhằm cung cấp thông tin, tác động thay đổi thái độ và hành vi. Ý tưởng, thông điệp truyền thông; cách thiết kế và thử nghiệm thông điệp và tài liệu truyền thông sẽ được trình bày, thảo luận và thực hành trong khóa học. Các kiến thức và kỹ năng về TTSK là cơ sở quan trọng để người làm công tác TT-GDSK  áp dụng trong việc thiết kế  và thực hiện chương trình GDSK-NCSK. Đây cũng là nhu cầu đào tạo bức thiết của cán bộ y tế tham gia công tác TT-GDSK hiện nay

Sức khoẻ nghề nghiệp là một chuyên ngành thiết yếu trong Y tế công cộng, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sức khoẻ và các yếu tố liên quan của một bộ phận rất quan trọng trong mọi xã hội đó là người lao động. Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu về Sức khoẻ nghề nghiệp, giúp người học có khả năng tham gia hiệu quả trong các chương trình quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, phòng chống bệnh tật và thương tích liên quan đến nghề nghiệp, nâng cao khả năng làm việc, kéo dài tuổi đời và tuổi nghề của họ trên cơ sở tổ chức lao động hợp lý, dự phòng tích cực và cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Sức khoẻ nghề nghiệp là một yếu tố cơ bản cho sự phát triển bền vững. Nó tạo ra định hướng xã hội và sức khoẻ trên nguyên tắc phát triển bền vững. Sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp là một trong những quyền cơ bản của người lao động. Theo những nguyên tắc của Liên hợp quốc (UN), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thì tất cả mọi công dân trên thế giới có quyền được lao động mạnh khoẻ và an toàn, họ có quyền có một môi trường lao động có khả năng đem lại cho họ một cuộc sống hữu ích về xã hội và kinh tế.

Sức khoẻ nơi làm việc và môi trường lao động lành mạnh là tài sản có giá trị nhất của mỗi cá nhân, mỗi công đồng và quốc gia. Sức khoẻ nghề nghiệp là một chiến lược quan trọng không chỉ để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động mà còn đóng góp tích cực vào năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khuyến khích người lao động an tâm thoải mái với nghề nghiệp và vì vậy nó tác động tích cực tới toàn bộ chất lượng cuộc sống của cá nhân và xã hội

Khoá học này giới thiệu với học viên các bước xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học. Những kiến thức và kỹ năng các học viên học được từ các môn học trước tại trường như dịch tễ, thống kê, quản lý y, nâng cao sức khoẻ v.v.. học viên sẽ xác định vấn đề nghiên cứu cụ thể, quy mô của vấn đề, và những yếu tố quyết định đến vấn đề này.

Khoá học sẽ cung cấp cho học viên phương pháp để thiết kế các nghiên cứu khoa học, cũng như xác định những hạn chế của các nghiên cứu. Đầu ra của khóa học là một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh cho một chủ đề nhất định của nhóm học viên