Môn học cung cấp các kiến thức, khái niệm về bản đồ; cấu trúc dữ liệu không gian; thu thập dữ liệu; giao diện hệ thống định vị toàn cầu;  kỹ thuật xử lý, phân tích và quản lý dữ liệu không gian; các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phương pháp phát triển ứng dụng