Nhóm các khóa học sau đại học dành cho các chương trình:

  1. Thạc sỹ 
  2. Tiến sỹ
  3. Chuyên khoa II


Là nền tảng cho các nghiên cứu về Y tế Công cộng, Dịch tễ học đóng một vai trò rất quan trọng. Dịch tễ học liên quan đến quá trình đặt câu hỏi về tình trạng sức khoẻ cũng như bệnh tật của quần thể, đưa ra phương pháp để tiến hành điều tra những vấn đề vể sức khoẻ, tìm ra những yếu tố căn nguyên có thể của vấn đề để đưa ra các giải pháp can thiệp nâng cao sức khỏe và đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp đó. Dịch tễ học cơ bản giới thiệu những nguyên lý và các phương pháp cơ bản của dịch tễ học được áp dụng trong việc xác định, kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng.

Môn học gồm 2 cầu phần chính: Tìm kiếm thông tin và kỹ năng trình bày thông tin. Kỹ năng trình bày và truy cập thông tin nhằm giúp cho người học có được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị và trình bày hiệu quả các vấn đề sức khỏe, kết quả nghiên cứu không chỉ trong quá trình học tập trong nhà trường mà cả trong quá trình làm việc và công tác sau này.

Xây dựng chính sách và lập kế hoạch ở các cấp trong hệ thống y tế là một trong chín chức năng cơ bản của Y tế công cộng, và là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý y tế. Để có thể giúp học viên thực hiện tốt chức năng này, môn học này sẽ giúp học viên là những cán bộ làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và quản lý bệnh viện nói riêng có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về quá trình chính sách và ra quyết định. Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm và kỹ năng cơ bản, quan trọng giúp họ có thể tham gia tích cực, hợp lý và hiệu quả vào quá trình xây dựng, thực thi và đánh giá các chính sách/quyết định liên quan đên chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện các quy định pháp luật trong hệ thống y tế là một trong những chức năng cơ bản của cán bộ y tế. Công tác thanh tra là một chức năng của QLNN, là biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Môn học này giúp học viên, những cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng, cũng như các nội dung về  tổ chức, quy trình, các nguyên tắc chính trong công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra trong lĩnh vực y tế.

Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thiết kế, triển khai và đánh giá các can thiệp phòng chống TNTT. Nội dung và tài liệu của môn học bao gồm các kiến thức, kỹ năng được đúc kết từ các chương trình can thiệp có hiệu quả trên thế giới cũng như kinh nghiệm thực tế ở Việt nam. 

Thông tin và những bằng chứng có cơ sở khoa học trở thành yếu tố đầu vào quan trọng cho việc hoạch định và thực thi chính sách. Các nhà khoa học đã chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và nghiên cứu. Đã có nhiều nỗ lực tại các quốc gia phát triển nhằm giải quyết khoảng trống này, góp phần để có được những chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng. Để giúp người học tham gia vào việc cung cấp các bằng chứng cho quá trình chính sách một cách hiệu quả, môn học truyền thông chính sách được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng, và trải nghiệm cho người học để có thể  góp phần cung cấp những bằng chứng khoa học, giá trị cho nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý.

Khoá học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng về cách đo lường mắc, tử vong và gánh nặng bệnh tật do tai nạn thương tích. Học viên sẽ được học tập và thực hành các phương pháp giám sát, điều tra cộng đồng về TNTT, cách đánh giá các nguồn số liệu và sử dụng số liệu để đề xuất giải pháp can thiệp hoặc đánh giá hoạt động can thiệp. 

Khóa học này là bắt buộc đối với học viên Thac sỹ Y tế Công Cộng định hướng PC Tai nạn thương tích và là khóa học tự chọn cho các học viên Ths YTCC hoặc QLBV