Nội dung Môn Tin học đại cương được xây dựng Theo thông tư 03/2014/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn  kỹ năng sử dụng  CNTT cơ bản.

Môn học  nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và kỹ năng thực hành tổng hợp về sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng internet cơ bản.

 Người học hoàn thành môn học Tin học Đại cương có khả năng sử  dụng công nghệ thông tin đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo  quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông.Môn học Tâm lý học sức khỏe trang bị cho sinh viên các kiến thức và một số kỹ năng cơ bản của tâm lý học để áp dụng vào thực hành nghề nghiệp công tác xã hội. Đây là một trong những môn học nền tảng của công tác xã hội, giúp sinh viên có thể nắm bắt được tâm lý ở các giai đoạn tuổi khác nhau, sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể có, cũng như phân tích các yếu tố tác động tới tâm lý của khách hàng, qua đó giúp cho việc thấu hiểu, giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn, đồng thời có thể hỗ trợ cho việc lựa chọn các giải pháp để trợ giúp cho khách hàng một cách phù hợp nhất.

Đại cương về Giáo dục sức khỏe và Nâng cao sức khỏe (GDSK-NCSK) cộng đồng là một môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở của khối ngành của chương trình đào tạo Cử nhân CTXH. GDSK đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và hành vi của đối tượng đích. NCSK là quá trình tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi hành vi sức khỏe, tăng cường khả năng kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, từ đó sức khỏe người dân được cải thiện. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe, hành vi sức khỏe, các yếu tố quyết định vấn đề sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu, các chiến lược NCSK cơ bản mà Tổ chức Y tế thế giới đã xác định; bước đầu đề cập các lí thuyết về hành vi, các chiến lược GDSK, NCSK cơ bản để định hướng nghiên cứu giải quyết vấn đề sức khỏe trong các môn học tiếp sau.