Khoa KHXH - Hành vi

Tâm lý học sức khỏe được xây dựng để đáp ứng chức năng thứ nhất của Y tế công cộng là Theo dõi và phân tích tình hình sức khỏe. Môn học này trang bị cho học viên kiến thức, khả năng phân tích các yếu tố tâm lý của cá nhân, và một số kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng trong giao tiếp khi lập kế hoạch và thực hiện các chương trình YTCC.

Xã hội học là ngành khoa học nghiên cứu các quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội, các mối quan hệ xã hội, sự tác động qua lại giữa các thành phần cơ bản của xã hội tạo thành xã hội như một chỉnh thể. Môn học "Xã hội học đại cương" sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của xã hội học. Từ đó, sinh viên hiểu biết được một số quy luật cơ bản của các sự kiện, hiện tượng xã hội và có thể vận dụng lý giải một số sự kiện, hiện tượng trong xã hội hiện nay.