Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế

Public Health: Health Policy and Administration - Miami UniversityXây dựng chính sách và lập kế hoạch ở các cấp trong hệ thống y tế là một trong chín chức năng cơ bản của Y tế công cộng, và là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý y tế. Để có thể giúp học viên thực hiện tốt chức năng này, môn học này sẽ giúp học viên là những cán bộ làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và quản lý bệnh viện nói riêng có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về quá trình chính sách và ra quyết định. Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm và kỹ năng cơ bản, quan trọng giúp họ có thể tham gia tích cực, hợp lý và hiệu quả vào quá trình xây dựng, thực thi và đánh giá các chính sách/quyết định liên quan đên chăm sóc sức khỏe.